Historia Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu cz. 2

Cele i założenia

Naczelnym hasłem z którym rozpoczęto rok szkolny jest nauczanie problemowe w zespołach.

W związku z tym Dyrekcja i nauczyciele zobowiązują się dołożyć wszelkich starań i zaopatrzyć pracownie w pomoce naukowe.

Na ten cel przeznacza się 90 tyś. zł.

W zakresie wychowania zwrócić uwagę należy na pracę z organizacją Z.M.W. w celu przygotowania młodzieży do pracy społecznej w przyszłym środowisku. Należy także uatrakcyjnić lekcje wychowawcze.

W roku 1964/65 weszła w życie nowa ustawa o egzaminach według której uczeń może być dopuszczony do egzaminu dojrzałości z jedną ocena niedostateczną. Zniesione zostały egzaminy ustne z niektórych przedmiotów, a uczeń, który nie złoży egzaminu ma prawo zdawać poprawkę.

Pracę szkoły w tym roku Komitet Wojewódzki P.Z.P.R i oddziału Oświaty Rolniczej ocenili pozytywnie. Egzamin maturalny złożyło 60 uczniów z dwóch klas piątych. Jeden uczeń egzaminu nie złożył.

Wycieczka: Malbork – Gdańsk – Hel

 

W czerwcu Dyrekcja szkoły zorganizowała dla młodzieży klas II-gich i III-ich wycieczkę na trasie Malbork – Gdańsk – Hel, prowadzoną przez dyrektora inż. Zygmunta Oleinickiego.

Zorganizowano także wakacyjny obóz dla najlepiej uczącej się młodzieży. Obóz prowadzili kol. Piekarski i kol. Charko.

Rok szkolny 1965/66

Dyrektor Technikum – inż. Jan Żebrowski

Z-ca dyrektora – inż. Zygmunt Olejnicki

Z-ca dyr. d/s.adm. – ob. Józef Jarocki

Kierownik Internatu – Ob. Janina Ołdytowska

Kierownik warsztatów – mgr inż. Mikołaj Worona

Kierownik W.K.K. – Ob. Włodzimierz Daraszkiewicz

Szkoła liczy 410 uczniów. W ogólnej klasyfikacji szkoła zajęła 3-cie miejsce w okręgu, lecz w dalszym ciągu jest Duży odsiew i sprawność wynosi tylko 51,6 %.

Do klas pierwszych przyjęto 99 osób, które wybrano z pośród 151 zdających. Podań było 196 lecz na egzamin zgłosiło się tylko 151 osób.

Ważnym wydarzeniem na terenie Technikum była 20-sto dniowa wizyta Oddziału Oświaty Rolniczej w Białymstoku przeprowadzona przez wizytatora ob. Mgr Adolfa Zgierskiego.

Podczas jej trwania zostało zhospitowanych dużo lekcji i skontrolowana praca poszczególnych działów. Wizytację zakończono oceną pracy i wskazówkami do działalności na przyszłość. Kierownik Oddziału Oświaty inż. Mikołaj Iliaszuk jeszcze raz apeluje jak najlepsze wykorzystanie budżetu i zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe i urządzenia ułatwiające pracę ucznia i nauczyciela. Na ten cel przeznaczono 90 tys. zł.

Od półrocza odszedł kierownik warsztatów mgr Mieczysław Bachanowicz, a stanowisko to objął mgr Mikołaj Worona.

Obchody 1000 lecia Państwa Polskiego

Jest to 1000 lecia Państwa Polskiego więc więc szkoła chce go również uczcić i w związku z tym podejmuje szereg czynów społecznych:

1/ Organizacja wystawy historii Polski – Zyskowski Józef

2/ Spartakiada szkolna W.F. – Kujałowicz

3/ Zgaduj Zgadula p.t. „Sławni Polacy” – Krygiel

4/ Konkurs Recytatorski – Łukowska Elwira

5/ Dekoracja szkoły na 1-go Maja – Łukowskja E. i Chamiuk F.

6/ Loteria fantowa – Zarząd Ogniska ZNP

7/ Uporządkowanie terenu wokół szkoły i udział w budowie ulicy na terenie miasta – P.O.P.

Na terenie szkoły został utworzony 40 sto osobowy zespół orkiestry dętej, którym dyryguje kol. Myszka Aleksander. Do zespołu przyjęto uczniów z klas pierwszych i drugich.

Absolwenci Technikum Mechanizacji Rolnictwa 1961/1966

Do matury przystąpiło 33 uczniów klasy V-a i 33 z klasy V-b oraz dodatkowo Grabek Antoni, który nie złożył w 1964 roku.

Oni będą podnosić kulturę rolną na Białostocczyźnie.

Rok szkolny 1966/67

Dyrektor Technikum – inż. Jan Żebrowski

Z-ca dyrektora – inż. Zygmunt Olejnicki

Z-ca dyr. ds. adm. – Józef Jarocki

Kierownik Warsztatów – mgr inż. Mikołaj Worona

Kierownik Internatu – Janina Ołdytowska

 

Szkoła liczy 404 uczniów. Młodzież pracuje we własnym gospodarstwie, uczy się i działa w organizacjach młodzieżowych.

Do LOK należy 37 osób.

Do modelarni 26 osób.

Do Z.H.P. 78 osób.

Do Koła filatelistów 40 osób.

Do L.O.P. należy 120 osób.

Najwięcej młodzieży należy do LZS i ZMW.

Wszyscy uczniowie należą także do Spółdzielni Uczniowskiej, która w tym roku osiągnęła obroty roczne 35.000. zł.

Uczniowie klas starszych założyli Koło Młodych Mechanizatorów.

Jeden raz w miesiącu przyjeżdża do szkoły Filharmonia Narodowa z Warszawy. W koncertach uczestniczy młodzież całej szkoły.

Wizytacja z Oddziału Oświaty Rolniczej

Szkołę wizytował w styczniu i lutym wizytator Oddziału Oświaty Rolniczej w Białymstoku mgr inż. Zgierski Adolf ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do zawodu. Zhospitowane zostały również działy pracy pozalekcyjnej.

Działalność szkoły ocenił On pozytywnie i równocześnie podał szereg uwag i zaleceń które mają wiele spraw ulepszyć. Najwięcej uwag krytycznych miał pod adresem pracy szkolnego Koła ZMW.

Pracę organizacji Z.H.P. oceniono dobrze. W wyniku wizytacji zmieniono opiekuna ZMW które przejął kol. Mosiej Bogdan od kol. Zyskowskiego Józefa. Zmieniono także Zarząd Szkolny ZMW, którego przewodniczącym został Mieszkowski Marian a zastępcą Baranowski Włodzimierz.

25-rocznica powstania P.P.R.

W roku 1966 obchodzona była 25-rocznica powstania P.P.R. i 10 –lecie ZMW. W związku z tym w szkole zorganizowano uroczystą akademię, wystawę i podjęto zobowiązania aby uczcić te rocznice.

Uroczystości 1- go Maja

W dniu 1-go Maja szkoła po raz pierwszy wzięła udział w defiladzie na terenie Białegostoku, a nasza orkiestra pod kierunkiem pana Myszki poprzedziła cały zestaw szkół rolniczych z województwa białostockiego.

Społeczeństwo Białegostoku gorącymi oklaskami witało maszerująca młodzież.

/Informacje i zdjęcia pochodzą z kroniki Państwowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu 1964- 1970/

 

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 673 artykuły
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.