Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Po nowelizacji ze stycznia 2015 roku Ustawy o ochronie danych osobowych, zmienił się status Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Instytucji czy firmie. Jeśli ABI został powołany do 30 czerwca 2015 roku i zgłoszony do Centralnego Rejestru w GIODO, nie zgłasza wszystkich zbiorów do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a prowadzi własny jawny rejestr. Dotyczy to tylko tych zbiorów, które nie zawierają danych osobowych wrażliwych ( art. 27 ust. 1 u.o.d.o.).

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych,

3) nie była karana za umyślne przestępstwo.

Do podstawowych zadań ABI należy:
  • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  • zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednym z nowych obowiązków ABI jest wykonywanie sprawozdań ze sprawdzeń. Sprawdzanie to termin zarezerwowany przez prawodawcę dla ABI w odróżnieniu od kontroli, które przeprowadzają kontrolerzy GIODO. Inna nomenklatura ale istota ta sama. Sprawdzanie planuje się na rok poprzedzający rok kontroli – jest to tzw. sprawdzianie planowane. Sprawdzanie może być też doraźne przeprowadzane zawsze po wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa, oraz na żądanie GIODO.

Sprawozdanie ABI powinno zawierać:

1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,

2) imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji,

3) wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia,

5) określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia,

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,

7) stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem,

8) wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania,

9) podpis administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej – dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na każdej stronie sprawozdania,

10) datę i miejsce podpisania sprawozdania przez administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (w szczególności: artykuły, opowiadania, eseje, wywiady, zdjęcia) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
O Marek Falkowski 666 artykułów
Marek Falkowski – Specialist in the field of new technologies and IT security. Author of numerous opinion-forming articles about politics, business and technology. In his daily life he implements IT solutions for the public administration. Expert in the field of data protection with particular focus on personal data and classified information.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.